Untitled Document
 Menu
   
 
 
  Cenník
  Kontakt
   

 od 9:00 do 16:00
   
 
Untitled Document
+421 949 611 003
+421 949 611 004
 
HOTLINE - Porucha
+421 903 436 016

Obchodné podmienky  
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁJOM VOZIDIEL
 
   

1. Uzatvorenie zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

  1. Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami buď vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany alebo vo forme predtlačeného formulára prenajímateľa (Cyril Mišovič - ČVIRO), teda vo forme štandardizovanej zmluvy vypracovanej a predloženej prenajímateľom a odsúhlasenej nájomcom.
  2. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom odovzdávacieho protokolu. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa odovzdania vozidla nájomcovi (odo dňa podpisu preberacieho protokolu).
  3. Predmetom nájmu je konkrétne určené vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v odovzdávacom protokole, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  4. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre prenájom vozidla spolu s odovzdávacím protokolom označeným číslom príslušnej zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme dopravného prostriedku.
 1. Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ sa zaväzuje:

2.1 odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom „riadnom“ technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky
2.2 poistiť vozidlo v zmysle predpisov o povinnom zmluvnom poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, a uzatvoriť taktiež havarijnú poistku

  1. vykonávať u prenajatého vozidla potrebné opravy a servisné prehliadky s výnimkou umývania povrchu vozidla
  2. v prípade nutnosti vykonania opravy vozidla na ceste v tuzemsku poskytnúť telefonicky alebo inak informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie kvalitnej opravy v autorizovanom servise VW, IVECO atd.alebo k prevozu vozidla do vlastného autorizovaného servisu.
  3. v prípade, že prehliadka alebo oprava vozidla podľa bodu 2.3 nebude prevedená do 24 hodín od odovzdania vozidla na servisnú prehliadku, zabezpečiť nájomcovi náhradné vozidlo. To sa nevzťahuje na potrebu opravy škody na vozidlo spôsobenej nájomcom, resp. osobami, ktorým nájomca umožnil použitie vozidla alebo na škodu spôsobenú neznámym páchateľom
  4. vykonať všetky potrebné kroky k likvidácii všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí).
 1. Povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný najmä:

3.1 starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu vozidla o prevádzke vozidla a inštrukcie
o hustení pneumatík

  1. používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti (napr. Taxislužba), použitie vozidla na účasť na pretekoch, súťažiach a podobných skúškach, používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov nie je povolené. Nájomca nesmie prenechať užívanie vozidla inej osobe. Nájomca –právnická osoba, resp. podnikateľ môžu určiť okruh vlastných

zamestnancov oprávnených používať vozidlo, nesmie ho však prenechať inej právnickej osobe, resp. Inému podnikateľovi alebo tretej osobe. Okruh zamestnancov oprávnených užívať vozidlo musí byť
vymedzený v nájomnej zmluve.

  1. v prípade, že je auto vybavené autorádiom, ktoré je odnímateľné, vybrať rádio pred opustením vozidla a zabezpečiť ho

proti odcudzeniu. V prípade, že je vozidlo vybavené autorádiom s odnímacím panelom, vybrať tento odnímací panel alebo kódovú kartu a zabezpečiť ich proti odcudzeniu.

  1. zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu a zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
  2. na žiadosť prenajímateľa pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly, či sa vozidlo používa riadnym spôsobom
  3. pristaviť vozidlo k prevedeniu údržby podľa bodu 2.3 článku 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel
  4. v prípade nedostavenia sa k pravidelnej servisnej prehliadke podľa bodu 2.3 včas, t.j. v prípade prekročenia počtu najazdených kilometrov po ktorých sa má vozidlo dostaviť na pravidelnú servisnú prehliadku o viac ako 2.500 kilometrov (alebo prekročenia limitu najazdených kilometrov, ako bolo uvedené v nájomnej zmluve) uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z obstarávacej ceny vozidla a rovnako vysokú zmluvnú pokutu i za každých ďalších i začatých 1.000 km, o ktoré plánovaná pravidelná prehliadka prekročila limit 2.500 km pre plánovanú prehliadku vozidla.
  5. ohlásiť prenajímateľovi bezodkladne (najneskôr však do 24 hod. od zistenia škody) každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR, resp. inému príslušnému štátnemu orgánu. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie zodpovednosť za prípadné škody, napr. regresný nárok poisťovne uplatnený voči prenajímateľovi.
  6. v prípade vzniku poistnej udalosti sa podieľať na likvidácii škody vo výške min. 330,- EUR a max. 10% z obstarávacej ceny vozidla, okrem prípadov úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, kedy nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške. Tým však nie je dotknutá povinnosť podľa bodu 3.8. V prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 10% z hodnoty vozidla, ktorú malo vozidlo v čase jeho odcudzenia. Výška spoluúčasti sa môže zmeniť v prípade zmeny príslušnej poistnej zmluvy, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým.
  7. v prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku okamžite vyžiadať súhlas (s vykonaním takejto opravy a dohodnúť spôsob jej vykonania), prenajímateľa a konzultovať s ním najskôr telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zabezpečenie opravy.
  8. strpieť obmedzenia užívania vozidla v rozsahu, a po dobu nevyhnutnú pre vykonanie opráv, údržby a kontroly podľa bodu 2.3 článku 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel
  9. niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. V tomto prípade sa zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. V prípade hrubého vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou.
  10. oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, príp. zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy
  11. v prípade ukončenia nájmu vrátiť vozidlo riadne a včas
  12. v prípade, ak nájomca vráti vozidlo v znečistenom stave, zodpovedá za poškodenie laku na predmete nájmu zistené dodatočne po umytí vozidla prenajímateľom
  13. nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu do zahraničia, alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ v zmluve vyslovene nie je uvedené inak
 1. Nájomné a jeho splatnosť

4.1 nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán
4.2 výška dohodnutého nájomného vychádza z cenových podmienok platných v deň uzatvorenia zmluvy. V prípade počas trvania zmluvy dôjde na základe požiadavky nájomcu k zmene predmetu nájmu,
výška nájomného sa odo dňa zmeny predmetu nájmu (t.j. odo dňa prevzatia iného vozidla uvedeného na odovzdávacom protokole) mení podľa cenníka aktuálneho v deň zmeny predmetu nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla, čo nájomca berie na vedomie a súhlasís tým. Uvedené platí aj v prípade každej ďalšej zmeny predmetu nájmu. V cene nájomného sú uvedené náklady uvedené pod článkom 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nájom vozidiel. Pohonné hmoty hradí nájomca na vlastné náklady

  1. nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ je oprávnený upraviť dohodnuté nájomné s ohľadom na zmeny nákladov, predovšetkým na výšku poistného, cestnej dane a pod., ktoré nebolo v čase uzavretia nájomnej zmluvy možné predpokladať. Takúto zmenu nájomného je prenajímateľ povinný písomne oznámiť nájomcovi. Nájomca je oprávnený najneskôr do troch dní od obdržania písomného oznámenia prenajímateľa o zmene výšky nájomného zmluvu z tohto dôvodu okamžite písomne vypovedať a vrátiť predmet nájmu ku dňu účinnosti výpovede prenajímateľovi. Výpoveď je účinná dňom, kedy písomná výpoveď bude prenajímateľovi doručená. Pokiaľ nájomca vo vyššie uvedenej lehote zmluvu

o nájme dopravného prostriedku nevypovie, má sa za to, že so zvýšením nájomného súhlasí a zaväzuje sa zaplatiť zvýšenú cenu nájmu podľa nového cenníka prenajímateľa odo dňa doručenia tohto oznámenia o zvýšení nájomného, pokiaľ
v tomto oznámení nie je uvedený neskorší dátum účinnosti zvýšenia nájomného.

  1. nájomné je nájomca povinný zaplatiť tak, že časť bude splatná pred prevzatím vozidla a ďalej pravidelne dohodnutých splátkach splatných vždy na začiatku dohodnutého obdobia, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
  2. nájomné podľa bodu 4.4 vyúčtuje prenajímateľ faktúrou – daňovým dokladom. Faktúra je splatná do 14 dní od jej vystavenia, s výnimkou vyúčtovania nájomného splatného pred prevzatím vozidla, ktoré je nájomca povinný uhradiť najneskôr pri prevzatí vozidla.
  3. v prípade vypovedania zmluvy zo strany nájomcu, sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škodu, ktorá prenajímateľovi vznikla predčasným ukončením zmluvy.
  4. v prípade porušenia zmluvnej povinnosti nájomcu zaplatiť dohodnuté nájomné riadne a včas v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku sa nájomca zaväzuje zaplatiť okrem dohodnutého nájomného aj zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.
 1. Skončenie nájmu

5.1 Zmluva o nájme vozidla na dobu neurčitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu
5.2 Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť dohodou zmluvných strán alebo
písomnou výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím 30 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, ak v zmluve nie je ustanovené inak.

  1. Prenajímateľ je oprávnený vypovedať zmluvu s okamžitou účinnosťou, ak zistí, že nájomca užíva vozidlo v rozpore so zmluvou alebo všeobecne platnými zásadami užívania vozidiel alebo pokiaľ nájomca nesplní povinnosti jemu uložené v bode 3.4 a bode 3.5 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Výpoveď je v tomto prípade účinná odo dňa, kedy bola písomná výpoveď riadne doručená nájomcovi. Za deň doručenia sa pokladá aj deň, kedy bolo prevzatie písomností

odmietnuté nájomcom, ako aj deň uloženia zásielky na pošte. Prenajímateľ doručuje písomnosti nájomcovi len na adresu uvedenú v nájomnej zmluve.

  1. V prípade ak nájomca vráti vozidlo pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  2. Ku dňu ukončenia platnosti nájomnej zmluvy je nájomca povinný vrátiť vozidlo na miesto, odkiaľ ho prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  3. V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho titulu. V tomto prípade je prenajímateľ opravnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie vozidla nájomcom, pričom nájomca je povinný niesť náklad, resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške dohodnutého denného nájomného, plus sumu 0,1% z obstarávacej hodnoty vozidla denne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 1. Záverečné ustanovenia

6.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť Cyril Mišovič - ČVIRO so sídlom Nejednlého 23, 841 02 Bratislava s účinnosťou od 18.2.2006 v zmysle § 273 Obch. zákonníka.

  1. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme dopravného prostriedku uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 
   
Untitled Document